Katedra Geoinformatyki jest jedną z sześciu katedr na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. W ramach swojej działalności organizuje i prowadzi prace badawcze oraz dydaktykę w zakresie geodezji, kartografii, geoinformatyki oraz pomiarów lądowych.

 

Katedra skupia wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym pracowników z uprawnieniami geodezyjnymi, zapewniając tym samym wysoki poziom w zakresie kształcenia.

 

Katedra Geoinformatyki sprawuje opiekę merytoryczną nad kierunkiem Geodezja i Kartografia a także Geoinformatyka oraz przedmiotami specjalistycznymi specjalności Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne.

 

Kierunek Geodezja i Kartografia kształci obecnie kilkuset studentów zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Celem studiów inżynierskich jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zadań z zakresu szeroko pojętej geodezji i kartografii. 

 

Program studiów obejmuje siedem semestrów zajęć dydaktycznych, podczas których realizowane są w szczególności przedmioty specjalistyczne oraz kierunkowe. W trakcie całego okresu studiów student odbywa czterotygodniową praktykę.

 

Nabyta wiedza przez absolwenta pozwala mu na prowadzenie działalności w zakresie geodezji, kartografii, systemów informacji o terenie oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.